Povezali smo se s partnerskim podjetjem KALIOPA d.o.o. in omogočili izmenjavo podatkov in dokumentov med sistemoma ODOS in GIS iObčina, ter s tem uporabnikom omogočili nemoten dostop do pomembnih informacij pri njihovem poslovanju. 

Povezava ODOS – iObčina skrbi za izmenjavo podatkov med sistemoma ODOS in iObčina  in poteka v treh sklopih:
  1. sklop: v sistemu ODOS so vidni podatki iz GIS iObčina (karta GIS, parcele, naslovi);
  2. sklop: prikaz ODOS dokumentov in zadev povezanih s parcelami v GIS iObčina;
  3. sklop: branje vlog iz ODOS-a in posredovanje izdelanih lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi v ODOS.

Prednosti:

  • ena vstopna točka – ni se potrebno prijavljati v dva ločena sistema;
  • hiter in enostaven dostop do prostorskih podatkov, prikazov grafičnega izrisa ter priprave poročil;
  • enkraten vnos podatkov o vlogi: parcela, subjekt, zadeva;
  • večja preglednost in avtomatizacija poslovanja;
  • večja sledljivost reševanja zadev in kontrola doseganja rokov;
  • veliki časovni  in finančni prihranki zaradi krajših rokov reševanja zadev ter znatnega zmanjšanja napak zaradi podvojenega vnosa;
  • ODOS in iObčina sta spletni aplikaciji, zato omogočata delo tudi, ko niste na delovnem mestu (službena pot, delo od doma ...).

Funkcionalnosti

1. sklop:

Sistem ODOS, za dokumente povezane z izbrano parcelo, pridobi podatke iz GIS iObčina in jih poveže z modulom Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi v GIS iObčina. Podatki o katastrskih občinah in parcelah iz sistema GIS iObčina se zapišejo na izbrano zadevo ali dokument v sistemu ODOS. Ob dodajanju parcele v sistemu ODOS se le-ta zapiše na izbrano zadevo ali dokument. V ODOS-u je vidna tudi interaktivna karta te parcele iz sistema GIS iObčina. Omogočen je vstop v sistem GIS iObčina. Omogočeno je enostavno iskanje po katastrskih občinah in parcelah.

2. sklop:

Ob kliku na parcelo v sistemu GIS iObčina lahko dostopate do sistema ODOS (vloga za lokacijsko informacijo, potrdilo o namenski rabi) in izpišete seznam vseh ODOS dokumentov.

3. sklop:

V sistemu GIS iObčina je omogočeno branje vlog iz sistema ODOS ter posredovanje izdelanih lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi iz GIS iObčina v ODOS.

Izmenjava podatkov in dokumentov med sistemoma ODOS in GIS iObčina se odvija preko modulov PUSH in PULL, ki se ves čas delovanja prepletata, in tako omogočata enostaven prenos podatkov in njihovo uporabo pri pripravi izhodnih dokumentov.

KALIOPA, Informacijske rešitve d.o.o., Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana, T: 01 520 82 80 E: info@kaliopa.si