Pomembno področje delovanja občin je vezano na lokalno okolje (evidentiranje nepremičnin, spremljanje postopkov in izdelava poročil o njihovem stanju), pri čemer predstavlja Geografsko-informacijski sistem (GIS)  pomemben vir informacij in nepogrešljiv pripomoček pri delu. Zato v sistemu ODOS omogočamo tudi povezave z Geografsko-informacijskimi sistemi (iObčina, PISO, 3MAP, Terra)

S povezavo se izmenjujejo podatki med sistemoma ODOS in GIS. Povezava ODOS-a z GIS omogoča vodenje aktivnosti znotraj enega sistema – ODOS preko enotne vstopne točke, hkrati pa se vzporedno vodijo evidence istih nepremičnin tudi v GIS. S povezavo obeh sistemov smo želeli poenostaviti delo uporabnikom, da se jim ni potrebno prijavljati v dva ločena sistema.

Prednosti:

  • ena vstopna točka – ni se potrebno prijavljati v dva ločena sistema;
  • hiter in enostaven dostop do prostorskih podatkov, prikazov grafičnega izrisa ter priprava poročil;
  • enkraten vnos podatkov o vlogi: parcela, subjekt, zadeva;
  • večja preglednost in avtomatizacija poslovanja;
  • večja sledljivost reševanja posamezne zadeve in kontrola realizacije doseganja rokov;
  • veliki časovni in finančni prihranki zaradi krajših rokov reševanja zadev ter znatnega zmanjšanja napak zaradi podvojenega vnosa.

  Funkcionalnosti

  • prenos podatkov o zadevi z vsemi pripadajočimi katastrskimi občinami in njihovimi parcelami med sistemoma ODOS in GIS;
  • omogočeno je enostavno iskanje po katastrskih občinah in parcelah;
  • ob kliku na parcelo v sistemu GIS lahko dostopate do sistema ODOS  (vloga za lokacijsko informacijo, potrdilo o namenski rabi) in izpišete seznam vseh ODOS dokumentov;
  • ob dodajanju parcele v sistemu ODOS, se le-ta zapiše na izbrano zadevo ali dokument (izbrana parcela je vidna tudi preko interaktivne karte v sistemu GIS);
  • med sistemoma ODOS in GIS poteka dvofazna izmenjava podatkov. V sistemu ODOS uporabnik evidentira in izpolni vlogo (dokument/zadevo), ki se nanaša na določeno nepremičnino. Vloga  se nato prenese v sistem GIS. Sistem GIS podatke pregleda, jih po potrebi dopolni in pošlje končni dokument/zadevo nazaj v sistem ODOS. Poleg vloge se prikaže tudi povezava za vpogled v ostale podatke parcele in grafični prikaz iz sistema GIS.