Sistem ODOS je koncipiran modularno, što omogućava njegovu maksimalnu prilagodljivost različitim potrebama korisnika. Moduli sistema ODOS mogu biti samostalni ili međusobno povezani.

ODOS je internet aplikacija sa korisničkim interfejsom koji je prijatan za korišćenje. U aplikaciju ulazite preko sigurnog protokola sa korisničkim imenom i lozinkom. Svaki događaj odnosno promena beleži se u revizorski trag. ODOS podržava elektronsko izvođenje procesa, kao i elektronsko potvrđivanje i potpisivanje nastale dokumentacije, pripremu i slanje izlazne pošte. Ulazni dokumenti u organizaciji u sistem se zahvataju skeniranjem ili zahvatom elektronske pošte.  Radni proces u sistemu u celini se prilagođava vašoj organizacionoj shemi i signirnom planu. U sistemu je omogućeno i dodeljivanje ovlašćenja.


Podaci i dokumenti, sabrani na jednom mestu omogućavaju visoki stepen preglednosti i pouzdanosti i velike vremenske uštede. Osim dodeljivanja predmeta, omogućeno je i obaveštavanje putem elektronske pošte. Traženje predmeta, postupaka i dokumenata je brzo i jednostavno.

ODOS uz optimizaciju procesa pojednostavi rad zaposlenima, spreči sistemske i ljudske greške i omogući kontrolu izvođenja postupaka sa revizorskim tragom.

Ključne prednosti

  • veća preglednost poslovanja i upravljanje dokumentima i procesima;
  • brža obrada dokumenata i distribucija pošte;
  • poslovanje u skladu sa zakonodavstvom i drugim zahtevima poslovanja;
  • momentalan i siguran pristup željenim dokumentima;
  • jednostavno traženje;
  • revizorski trag – zabeležena je svaka promena, kako na predmetu, na dokumentu i u vezi sa postupkom;
  • rasterećenje ljudskih resursa i znantno smanjenje grešaka;
  • vremenske i finansijske uštede;
  • brza i stručna pomoć korisnicima.