Korisnicima obezbeđuje brz i bezbedan pristup željenim dokumentima i rešavanje i traženje dokumenata. Omogućeno je zahvatanje svih tipova dokumenata: papirne dokumentacije i klasične i elektronske pošte.


Prednosti modula Ulazna, izlazna i interna pošta

 • veća preglednost poslovanja,
 • revizorski trag (ko, kada i šta),
 • brža obrada i ušteda vremena,
 • znatno smanjenje mogućnosti grešaka,
 • brz i siguran pristup željenim dokumentima,
 • povezivanje sa drugim sistemima i aplikacijama (finansijske aplikacije...).

Funkcionalnosti modula Ulazna, izlazna i interna pošta

 • Obezbeđeno je jednostavno, pregledno i pouzdano beleženje i klasifikovanje ulazne pošte barkodom ili QR kodom.
 • Vođenje distribucije i obrade, kako eksterne, tako i interne pošte.
 • Vođenje knjige primljene, poslate i interne pošte.
 • Beleženje svih dokumenata po odgovarajućem redosledu.
 • Brz i siguran uvid, rešavanje i traženje po dokumentima u koje korisnici imaju uvid odnosno dodeljeni su im na rešavanje.
 • Posredovanje dokumenata na rešavanje po signirnom planu i elektronsko potvrđivanje i potpisivanje dokumenata.
 • Klasifikovanje dokumenata po važećem klasifikacionom planu.
 • Omogućeno je određivanje rokova i prioriteta rešavanja i obaveštavanje korisnika o isteku dogovorenih rokova.